Administrativní budovy a jejich požární bezpečnost

Vydáno: 2. 2. 2023

Požární bezpečnost snižuje riziko vzniku požáru a případně jeho účinky. Požární bezpečnost staveb se týká i budov administrativních. Do této skupiny nepatří jen kanceláře, ale náleží sem i budovy nebo celé komplexy budov, ve kterých probíhá jak administrativní, koncepční, manažerská a obchodní činnost, tak slouží i k bydlení nebo dalším funkcím.

Základním podkladem požární ochrany je požární bezpečnost. Předchází se tak riziku vzniku požáru a jeho důsledkům v budovách.

Norma pro administrativní budovy ČSN 73 5305

Norma ČSN 73 5305 slouží pro budovy, komplexy nebo jejich části, které mají administrativní charakter - stanovuje zásady pro přípravu jejich návrhů. Stanovuje i zásady pro úpravu těchto objektů.

Tato norma je platná pro: 

V případě kulturních památek, památkově chráněných objektů nebo objektů, které spadají do památkových rezervací, se norma používá v přiměřených mezích v souladu s nařízeními památkové ochrany a orgány památkové péče.

Norma stanovuje zároveň také požadavky na požární bezpečnost staveb, s čímž souvisí například ochrana proti šíření požáru vzduchotechnikou, zásobování požáru vodou, požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí atd.

Dva pilíře požární bezpečnosti administrativních staveb - aktivní a pasivní požární ochrana

Pasivní požární ochrana představuje celkové konstrukční a dispoziční řešení budov, kdy se bere v potaz požární bezpečnost neboli to, jak budova dokáže odolávat požáru. Jde hlavně o členění budovy do požárních úseků, použití vyhovujících materiálů, řešení únikových cest a další.

Aktivní požární ochrana detekuje vznik požáru, v postupně navazujících krocích ovládá požárně bezpečnostní zařízení a likviduje, případně snižuje škody, které požár působí. Mezi aktivní požární ochranu se řadí elektrická požární signalizace (EPS), zařízení, které slouží k rozpoznání a signalizaci požáru, zařízení pro odvod kouře, plynů a tepla, stabilní hasicí zařízení, požární větrání únikových cesta a další. 

Aktivní požární ochranu by vždy měla instalovat odborná firma. Instalací požární ochrany to ale nekončí, velmi důležité jsou revize i servis EPS. V TOP security dokážeme připravit nabídku na míru, se všemi náležitostmi. Skvělým řešením je EPS Lites, která se dá instalovat do stávající kabeláže, takže není nutný žádný další stavební zásah.

Požární úseky a EPS

Ke snižování následků požárů dochází i kvůli členění staveb na požární úseky. Jsou to menší oddělené části, které při případném požáru snižují jeho ničivou sílu a pomáhají tak chránit životy i majetek.

Požární úsek je prostor, který je oddělen konstrukcemi s určitou požární odolností. K oddělení těchto úseků se používají i požárně bezpečnostní systémy, kam patří hlavně EPS (elektrická požární signalizace), protipožární dveře, protipožární přepážky a ucpávky a další zařízení, která umí požár detekovat, signalizovat a omezit jeho šíření.

Galerie

Topeps