Požární bezpečnost hotelů, bezpečnost hostů a ochrana majetku

Vydáno: 3. 2. 2023

Všechna ubytovací zařízení musí splňovat povinnosti úseku požární ochrany. Ať už provozujete hotel, penzion nebo jakoukoli další ubytovací službu, nezapomeňte splnit všechny zákonem dané podmínky. Správně nastavená požární bezpečnost může zachránit lidské životy a při případné kontrole i hodně peněz na pokutách.

Úsek požární ochrany a povinnosti pro hotely

Mezi základní povinnosti, které musí ubytovací zařízení splnit, aby bylo vše v pořádku pro případnou kontrolu a v případě požáru se co nejdříve detekovalo místo jeho vzniku, snížily škody a přítomné osoby se dostaly do bezpečí bez jakékoliv újmy, patří:

Dokumentace požární ochrany

Zpracovat, vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany je zákonná povinnost každého provozovatele hotelu nebo ubytovacího zařízení. Dokumentace zahrnuje několik důležitých bodů, mezi které patří například:

Hotely a ubytovací zařízení by měly být začleněny vždy minimálně do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím a se složitými podmínkami pro hasičský zásah. Požární řád určuje to, jak se chovat na pracovišti, aby nedošlo k nebezpečným situacím, které by mohly vyvolat požár nebo jinou událost spojenou s požární bezpečností. Požárně poplachové směrnice zase určují činnost zaměstnanců v případě vzniku požáru. Díky požárně evakuačnímu plánu jsou stanovena pravidla úniku osob, zvířat i majetku do bezpečí. Způsob, jakým se přijímá hlášení o vzniku požáru, vyhlášení poplachu a předání informací ZSZ určuje řád ohlašovny požáru.

Stavební dokumentace

Základem pro zajištění požární ochrany je stavební dokumentace. Měla by obsahovat projektovou dokumentaci stavby v aktuálním znění. Archivní dokumentace nejsou povoleny. Dále pak kolaudační rozhodnutí, kde je možné zjistit, jestli je možné objekt užívat pro účely ubytování a požárně bezpečnostní řešení (PBŘ), které podrobně popisuje preventivní protipožární opatření. Preventivními protipožárními opatřeními, které je popsané v požárně bezpečnostním řešení stavby nebo objektu, jsou například odolnost konstrukce, únikové východy, požární technika a další.

Revize a kontroly

Revize přístrojů, strojů i zařízení jsou důležitou a nedílnou součástí požární ochrany. Každý hotel a ubytovací zařízení by si měl určit periody revizí zařízení.

Revize by se měly provádět u tlakových zařízení, jakými jsou například plynové kotle, kotelny a výtahy a dále pak u elektrických zařízení, jako jsou elektroinstalace, hromosvody, ale i požární systémy EPS. Revize by vždy měla provádět firma, která je k tomu oprávněná. Po každé revizi dostanete potvrzení.

Například v TOP security provádějí revizi požárních systémů odborníci s potřebnými znalostmi a zkouškami. Mezi nejkvalitnější EPS na trhu patří EPS Lites. Lites Liberec je česká firma, která EPS testuje i vyrábí a nespornou výhodou je možnost instalace této EPS na stávající kabeláž.

Doklady a protokoly

Každý provozovatel hotelu nebo ubytovacího zařízení by měl mít k dispozici dokumenty, které dokládají, zda plní své povinnosti v oblasti požární ochrany. Mezi tyto dokumenty patří například doklad o pravidelných kontrolách a čištění spalinových cest, o provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany jako jsou hasicí přístroje a další, doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, jakými jsou například požární dveře, odvody kouře, klapky, ucpávky atd., školení požární ochrany a mnoho dalších.

Ostatní povinnosti

Každý objekt má svá specifika, ke kterým zákon přihlíží. Dalšími povinnostmi v úseku požární bezpečnosti staveb, které hotely musí plnit, jsou například volné a průchozí nouzové východy a únikové cesty, fotoluminiscenční značení únikových cest, vyvěšené požární poplachové směrnice a požární evakuační plán, volně přístupné a provozuschopné hasicí přístroje, a další.

Galerie

Požární bezpečnost hotelů, bezpečnost hostů a ochrana majetku