Požární bezpečnost rodinných domů a bytů

Vydáno: 3. 2. 2023

Obecně je požární bezpečnost přehled organizačních, stavebních a technických opatření, která mají zabránit vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem. V případě vzniku požáru slouží k ochraně osob, zvířat a majetku a má za úkol zamezit jeho šíření. Projekt požární bezpečnosti má na starosti požární specialista.

Ochrana proti požáru rodinného domu a bytu

Rodinné domy i byty musí být proti požáru chráněné. Jedná se o požární prevenci a požární represi.

Jak samotný název napovídá, požární prevence předchází samotnému vzniku požáru. Dále se snaží snížit následky požárů, které již vznikly.

Jedná se o samotné zdolávání požárů.

Požární odolnost rodinných domů a bytů

Schopnost konstrukce odolávat požáru po určitou dobu (udává se v minutách), aniž by byla porušena funkce konstrukce je požární odolnost. U rodinných domů se požární odolnost určuje hlavně pro nosné svislé konstrukce a nosné vodorovné konstrukce. Požadavky jsou dány normou ČSN 73 0802 a jsou stanoveny v takzvaných mezních stavech, kdy musí být konstrukce schopna odolat požáru bez porušení po minimální dobu.

Základními údaji pro požární bezpečnost je účel objektu, jeho dispoziční řešení, výška, počet podlaží, a také se nesmí zapomenout na charakteristiku konstrukčního systému z hlediska hořlavosti. Stavební konstrukce a její stavební části se pak třídí podle hořlavosti použitých hmot na hořlavé, nehořlavé, smíšené.

Dále musí být umožněna bezpečná evakuace osob, zvířat i majetku na volné prostranství nebo do prostorů, které nejsou požárem ohroženy. Návrh konstrukce rodinného domu musí bránit požáru jak mezi jednotlivými úseky stavby, tak mimo stavbu, aby například nedošlo k přesunu požáru na okolní budovy. Také musí být umožněn účinný zásah požárních jednotek jak při hašení, tak záchranných pracích.

Požární ochrana rodinných domů a bytů díky EPS

Elektrická požární signalizace je požárně bezpečnostní zařízení, které pomocí hlásičů zajišťuje včasnou signalizaci požáru. Signály z hlásičů jsou přijímány ústřednou. Díky EPS je možné zabránit velkým materiálním škodám i zachránit lidské životy. EPS může o vzniku situace informovat akustickou nebo optickou signalizací v objektu, případně vyslat signál na stanoviště dohledového poplachového a přijímacího centra.

Aby požární systém bezvadně plnil svou funkci, je důležitá správná montáž, servis i revize EPS. Instalaci musejí provádět vyškolení odborníci a pro provoz a revize EPS platí ze zákona přísná pravidla.

V TOP security jsme připraveni profesionálně zajistit jak návrh, tak montáž, servis i revize EPS, takže vaše bydlení bude ve větším bezpečí. Samozřejmostí je vedení knihy EPS a upozornění na blížící se revizi. Využíváme především výrobky firmy Lites Liberec. EPS Lites je jediným ryze českým výrobcem EPS a své výrobky nejen vyrábí, ale i testuje. Dostane se k vám tak velmi kvalitní a prověřený výrobek.

Galerie

Požární bezpečnost rodinných domů a bytů